Untitled

K??zlar??n??z?? iyi yeti??tirin.Kendi kendilerine yetmeyi ????retin.
Namuslu olman??n y??r

ekten ge??ti??ini ????retin. Evden ????kar ????kmaz ilk k????ede ete??inin boyunu k??saltmas??na gerek olmad??????n?? ????retin.
??stedi??ini giymeyi ????retin. ??nsan??n ahlak??n??n sadece kendi beyninde oldu??unu ????retin.
K??skan??lman??n sevilmeyle ayn?? olmad??????n?? ????retin. K??skan??lman??n g??zel, sayg??s??zl??????n k??t?? oldu??unu ????retin.
Beni ??ok k??skan??r, d????ar?? ????karmaz, ??unu bunu giydirmez diyen adamla gurur duymamay?? bunun asl??nda kendine hakaret oldu??unu ????retin.
Aray??p neredesin ; kiminlesin vs. diyen adama seni tan??madan ??nce nas??l davranaca????m?? bilmiyor muydum haddini bil demeyi ????retin.
E??lerini aldatan erkeklerin yan??ndaki ikinci kad??n olmamay?? ????retin.
O??ullar??n??z?? iyi yeti??tirin.Kar???? cinse sayg?? duymay?? ????retin.
Gece yar??s?? evine d??nen kad??n??n "aranmad??????n??" ????retin.
Bir kad??n??n omzuna arkada?? olarak da sar??labilece??ini ????retin.
Dokunmaktan korkmamas??n?? ????retin.Sevmenin de??er verme oldu??unu ????retin.
Sahip ????kmayla sahibi olman??n farkl?? oldu??unu ????retin.
Bulunmaz Hint kuma???? olmad??klar??n??; olsalar bile burun silinen mendillerinde kuma??tan yap??ld??????n??; hi?? kimseyi k??????k g??rmemeyi ????retin.
Ama bunlar?? ??nce kendi i??inizdeki ??ocu??a ????retin
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s