starbucks at METU

1968'den bu yana??????renci??hareketinin Ankara'daki kalbi konumunda olan Orta Do??u Teknik ??niversitesi (ODT??) i??in bir devir kapanmak ??zere. ????rencilerin y??llarca uluslararas?? fast food zincirlerinin kamp??s i??erisinde ??ube a??mas??na izin vermedi??i??ODT??'de d??n itibariyle uluslararas?? kahve zinciri??Starbucks??bir ??ube a??t??.??Burger King??de s??rada. ODT??'de 1997'de a????lan Mc Donalds'a da tepki g??sterilmi?? ve restoran bir s??re sonra kapanm????t??.

????RENC??LERLE HEN??Z KAR??ILA??MADIK??
Radikal gazetesinden Volkan ??ahin'in haberine g??re;????lk g??n sadece birka?? saat a????k kalan ma??azada tan??t??m amac??yla yiyecek ve i??ecek ikram?? yap??ld??. ????rencilerin hen??z ma??azalar??na gelmedi??ini, daha ??ok ??niversite personeline sat???? yapt??klar??n?? belirten Starbucks ODT?? ??ubesi ??al????anlar??, "????rencilerle hen??z kar????la??mad??k ama indirim kuponlar????gibi??promosyonlarla onlara ula??may?? hedefliyoruz.??McDonald's'a kar???? olu??an tepkinin fark??nday??z ama bize tepki g??stermeyeceklerine inan??yoruz" diye konu??tu.

BURGER KING DE GEL??YOR??

Starbucks'??n ard??ndan fast food zinciri Burger King de ODT?? ??ubesini a??mak i??in g??n say??yor. Halentadilat????al????malar??n??n devam etti??i Burger King restoran??n??n k??sa s??re i??inde faaliyete ge??mesi planlan??yor. Kamp??s i??erisindeki yurtlar b??lgesi yak??n??nda a????lacak olan restoran, ODT????Al????veri??Merkezi i??erisinde yer al??yor.

SANAL ??RG??TLENME??
Kamp??s i??erisinde bunlar olurken ODT??'l??ler de bo?? durmuyor. Burger King a????lmas??na destek verenler ile kar???? ????kanlar??Facebook????zerinde kurduklar?? gruplar ile g??r????lerini dile getiriyor.

MC DONALD'S KAPATMI??TI??
ODT??'de??son??olarak 4 Aral??k 1997'de McDonald's bir ??ube a??m???? ancak kimilerine g??re 2001 ekonomik krizine, kimilerine g??re ise ????renci ve ????retim elemanlar??n??n tepkisine dayanamayarak birka?? y??l i??inde bu restoran kapanmak zorunda kalm????t??. Ancak kamp??s i??erisinde bulunan ve 1989 y??l??ndan bu yana faaliyet g??steren Pizza Hut'a y??nelik tepki olmam????t??.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s