Untitled

T??rkiye Y??zer Sergisi'nin tan??t??m?? amac??yla Kayseri Organize Sanayi B??lgesi'nde bir konferans ger??ekle??tirildi.

T??rkiye'nin AB'ye tam ??ye olmas?? ile Avrupa'ya kataca???? somut birikimleri g??stermek amac??yla "T??rkiye Y??zer Sergisi" olu??turuldu. Atat??rk'??n T??rkiye'yi Avrupa'ya tan??tmak i??in kulland?????? "Y??zer Sergi" projesi kapsam??nda T??rkiye'nin i??inde sergilendi??i gemi Avrupa turu atarken, projenin organizasyon komitesi de Kayseri'ye gelerek, proje hakk??nda konferans verdi.

Kayseri Organize Sanayi B??lge M??d??rl?????? Konferans Salonu'nda ger??ekle??en konferansta, ITCO A.?? Y??netim Kurulu Ba??kan?? Oktay ??lk??g??ner ve Dr. G??rcan Ayd??n konu??ma yaparken, Oktay ??lk??g??ner bu geminin 'T??rk mutfa????'n?? sergileyen bir gemi oldu??unu s??yledi.

Oktay ??lk??g??ner konu??mas??nda, "T??rkiye Y??zer Sergisi, 35 ba??l??k alt??nda devam eden tam ??yelik m??zakerelerinin ba??ar?? ile tamamlanmas??na etkin bir tan??t??mla katk?? sa??lamay?? ama??lam????t??r. Benzer bir proje 1926 y??l??nda b??y??k Atat??rk'??n emirleri ile haz??rlanm???? ve d??nyada uygulanan ilk y??zer sergi olarak Avrupa'n??n 12 ??lkesinde 16 liman?? ziyaret etmi??tir. T??rkiye Y??zer Sergisi ise 4-5 Nisan 2011 tarihinde ??stanbul'da ??lkemizde kamuoyuna tan??t??ld??ktan sonra hareket ederek, 46 g??n s??recek bir programla 14 Avrupa ??lkesinin 15 liman??nda iki??er g??n yap??lacak sergileme ile etkin bir tan??t??m ger??ekle??tirecektir. Program kapsam??ndaki 14 ??lke, AB ??yesi ??lkelerin toplam 495 milyon 458 bin 539 olan n??fuslar??n??n y??zde 84'??ne sahip bulunmaktad??r. Ankara ve Samsun feribotlar?? ile d??zenlenecek olan T??rkiye Y??zer Sergisi'ne h??k??metimiz taraf??ndan b??y??k ??nem verilmekte ve destek sa??lanmaktad??r" dedi.

Konferansa, Kayseri Ticaret Borsas?? Ba??kan?? ??aban ??nl??, Organize Sanayi B??lge M??d??r?? Orhan Ak??it ve davetliler kat??ld??. Konferansta, ayr??ca Atat??rk'??n 1926 y??l??nda benzer projeyle yola ????kmas??n??n sine-vizyonu ile slaytlar da izletildi.
??
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s