dolgu alanlar??- DOLMABAHCE

 

“Beyo??lu Sohbetleri”ne konu??mac?? olarak kat??lan K??lt??r ve Turizm Bakan?? Ertu??rul G??nay, ??stanbul’un tarihi de??erleri ile ilgili ??ok konu??ulacak a????klamalar yapt??.

G??nay, “Ge??mi?? d??nemlerde ??stanbul'un tarihine kar???? b??y??k yanl????lar de??il, bence b??y??k su??lar i??lendi. Bunu d??zeltmek kolay de??il. 100 y??l??n yaratt?????? tahribat?? 10 y??lda gidermek zor. Belki 25 y??lda giderilebilir” dedi. Bakan G??nay, konu Dolmabah??e’ye geldi??inde birbirinden ??arp??c?? ifadeler kulland??.

'STADYUM ??????N DAYATMA YAPILIYOR'
“??stanbul’da g??z??m??ze sokulmu?? ??iviler var. Bunlar??n ????kar??lmas?? ??ok sayg??de??er davran????lard??r. Dolmabah??e Stadyumu konusu var. Bu benim ??n??me zaman zaman bir dayatma olarak getiriliyor. Dolmabah??e Stadyumu 1940’larda yap??ld??. Bir??ok yerde top ko??turacak alan var, ama bir tarih bilin??sizli??iyle mi, yoksa bir kas??tla m??, -ben kas??t oldu??unu d??????n??yorum- Dolmabah??e Saray??’n??n arkas??na yap??lm????.”

'ON B??NLERCE ??NSANIN TEP??ND?????? ALAN…'
“O vadinin i??ine stadyum sokulur mu? Ad?? ??zerinde dolgu alan??.. Dolmabah??e oras??… Dolgu… Emin??n?? Yeni Cami kaz??k ??zerine oturtulmu??tur, Dolmabah??e de ??yledir. Siz bu tarafa on binlerce insan??n tepinece??i bir alan yaparsan??z, zaman i??inde Dolmabah??e denize do??ru akmaya mahkumdur.”

'B??Y??TMEK ??ST??YORLAR ZORLANIYORUM'
Stadyumla ilgili yeni bir proje haz??rlanm???? ‘Bu yetmez, buray?? b??y??telim’ diyorlar. ‘Stadyumu geni??letelim, araya kongre merkezi koyal??m, bir de otopark koyal??m’ diyorlar. Arkada??lar, b??yle bir ??ey olabilir mi? Bu konuda zorlan??yorum. Stadyumlar?? ??ehir d??????na, trafi??in t??kanmayaca???? yerlere alal??m…”

'SULTANAHMET ADL??YES?? ARKEOLOJ??K KAZI ALANI'
Bakan G??nay yak??nda ta????nacak olan Sultanahmet Adliyesi ile ilgili projeyi de a????klad??:

“??stanbul Adalet Saray?? tamamland??. Eski adliyeyi kald??raca????z ve alt??nda arkeolojik kaz?? yapaca????z. Belediyeyle de g??r??????p mutab??k kalaca????z. Ve Tarihi Yar??mada’da yeni bir arkeolojik park ortaya ????kacak. Beyo??lu i??in de ayn?? ??ey ge??erli. Buralarda bir s??re yeni bina yapmadan ya??ayal??m. Buran??n de??eri de artacak, bereketi de artacak, ya??am kalitesi de artacak.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s