mutluluk virus gibiymis!

Bilimciler zaten bilineni yeniden bilmeye bay??ld??klar??ndan olsa gerek ??imdi de g??l??msemenin bula????c?? oldu??unu bilimsel olarak kan??tlam????lar. British Medical Journal’da yay??mlanan bir ara??t??rma mutlulu??un t??pk?? salg??n hastal??k gibi davrand??????n?? ortaya koyuyor. Sosyal kanallar arac??l??????yla ki??iden ki??iye yay??labiliyor. Ara??t??rmaya g??re, her mutlu arkada????n??z sizin mutlu olma ??ans??n??z?? ortalama olarak y??zde dokuz art??r??yor.

Bu sosyal a??da mutlular k??meleri (sar??lar) ve mutsuzlar
k??meleri (maviler) g??r??n??yor. Ye??iller ikisinin aras??nda
olanlar?? temsil ediyor. Kare olanlar erkekler,
yuvarlak olanlar da kad??nlar.

UC–San Diego’dan James Fowler ve Harvard T??p Fak??ltesi’nden Nicholas Christakis, duygular??n ve di??er sa??l??k etkenlerinin sosyal a??lar arac??l??????yla nas??l yay??labilece??ini merak ettiler. B??ylece birbiriyle bir ??ekilde ili??kide olan –akraba, arkada??, kom??u, i?? arkada????- yakla????k be?? bin ki??iyi e??lediler. They pulled 20 years of the happiness data from the Framingham Heart Study, Framingham Kalp Ara??t??rmas??’ndan yirmi y??ll??k mutluluk verilerini ??ektiler; bir grup Framingham sakininin -1948’den beri torun torba iki jenerasyon- sa??l??k kay??tlar??n?? takip ettiler.

Bunun gibi s??bjektif bir duyguyu bilimsel olarak ne tan??mlard??? O ara??t??rmaya kat??lanlar a????s??ndan ??u d??rt soruya “Evet” demi?? olmalar??: “Gelecekle ilgili umut doluyum”; “Mutluyum”; “Hayattan zevk al??yorum”; “Herkes kadar iyi oldu??umu hissediyorum.”

Ara??t??rmac??lar mutlulu??un grip vir??s?? gibi civar mahallelere yay??ld??????n?? fark ettiler. 750 metreden daha k??sa mesafede oturan mutlu bir arkada?? ???? kilometre uzakta oturan bir arkada??tan y??zde yirmi daha fazla bula????c??yd??. As??l ??a????rt??c?? olan??, bu hastal?????? kapmak i??in do??rudan temasta bulunman??z gerekmiyordu; ???? kademe ayr??l??kta bile bula??abiliyordu. Yani arkada????n??z??n arkada????n??n arkada???? sizin mutluluk d??zeyinizi etkileyebiliyordu.

Ara??t??rmac??lar bulgular??n??n benzer ki??ilerle bir araya gelme e??ilimini g??steren insan yap??m?? bir eser olmad??????n?? vurguluyorlar. ??rne??in bir partide, bir kenarda surat??n?? asm???? duran biri g??zel bir sohbetle ne??elendi diyelim, bu demek de??il ki bir anda kendini kahkahalarla g??l??p e??lenen, dans eden kalabal??????n ortas??na atacak. Durdu??u yerde kalmaya devam etse bile davran????lar?? dalga dalga yay??lacak. Ara??t??rmac??lar, “Mutluluk d??zeyindeki bireysel de??i??imler sosyal a??lar arac??l??????yla dalga dalga yay??labilir ve mutlu ve mutsuz bireylerin bir araya gelmesini sa??layarak a??da geni?? bir basamakl?? yap?? ??retebilir” diyorlar.

Peki, madalyonun ??b??r y??z??ne bak??nca, bedbahtl??k da bula????c?? m??d??r? Allahtan mutluluk kadar de??il. Mutsuzluk sosyal a??larda mutsuzluktan ??ok daha yava?? yay??l??yor; muhtemelen fazlas??yla yaln??zl??k i??eren bir hal oldu??u i??in.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s