Turkiyenin en buyuk akvaryumu

??stanbul B??y??k??ehir Belediyesi taraf??ndan yapt??r??lan T??rkiye’nin en b??y??k akvaryumu, ‘??stanbul Akvaryum’ Nisan ay??nda a????l??yor.

??stanbul B??y??k??ehir Belediyesi taraf??ndan yapt??r??lan T??rkiye’nin en b??y??k akvaryumu, ‘??stanbul Akvaryum’ Nisan ay??nda a????l??yor.

Akvaryumda 15 bin bal??????n yan?? s??ra d??nya denizlerinden ??rnekler de yer al??yor. Ayr??ca, mini Ya??mur Ormanlar??, 5 boyutlu cep sinemalar, kafeteryalar da ziyaret??ilerini bekliyor. ??BB Ba??bak??n Kadir Topba??, 3 bin bal??????n akvaryumla bulu??tu??unu belirterek, baz?? ??zellikleriyle akvaryumun d??nyada ilk olma ??zelli??ini ta????d??????n?? s??yledi.

D??nyan??n t??m denizlerinden ??rneklere ve bir??ok ilke sahip??stanbulAkvaryum’un bas??n inceleme gezisi yap??ld??. Florya’da yakla????k 100 d??n??m arazide yer alan ??stanbul Akvaryum, i??erisinde bar??nd??rd?????? canl?? ??e??idiyle, gezi g??zergahlar??ndaki aktiviteleriyle d??nya ??ap??ndaki t??m akvaryumlar i??erisinde ??nemli bir konuma sahip.

Gezi ??ncesi akvaryum hakk??nda bilgi veren Kadir Topba??, D??nya’n??n ??stanbul’daki bu akvaryumu konu??aca????n?? s??yledi. Akvaryumun bu y??l i??erisinde a????laca????n?? aktaran Topba??, kompleksin y??zde 95’inin tamamland??????n?? ve 268 Milyon TL’ye mal oldu??unu belirtti. ??zerinde ??ok ciddi ??al????malar yap??ld??????n?? aktaran Topba??, “??halesi yap??lan akvaryumun ??ok ??tesine ta??t??. Sadece bal??klar??n yer ald?????? bir akvaryum de??il, bunun ??ok ??tesinde ‘temal??’ diyebilece??imiz bir sistem geli??tirildi. D??nyada ilk olma ??zelli??i var. ??stanbul’da baz?? yerlerde akvaryumlar yap??l??yor ama buras?? d??nyada di??er yerlerle de yar????s??n diye hassas bir ??al????ma yap??ld??.” dedi.

Yakla????k 15 bin civar??nda bal??????n akvaryumla bulu??aca????na de??inen Ba??kan Topba??, 3 bin bal??????n tanklarla getirildi??ini ve akvaryumlara sal??nd??????n?? s??yledi. ??stanbul Akvaryum’da d??nya denizlerinde k??sa bir tur yap??laca????n?? dile getiren Topba?? s??zlerini ????yle tamamlad??: “Akvaryum i??erisinde; Nuh’un Gemisi, bat??k gemiler, Marmara alan??, Antarktika alan??, ??anakkale bo??az??, Karadeniz alan??, S??vey?? kanal??, K??z??l Denizi, Do??u ve Orta Atlantik dedi??imiz b??lgeler var. Bunun d??????nda ya??mur ormanlar??, dev bitkiler bulunuyor. Yani k??sacas?? d??nyadaki denizleri dola????yoruz.”

 

 

http://www.virahaber.com/haber/istanbul-akvaryum-aciliyor-18608.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s