merlin

http://www.ntvmsnbc.com/id/25191133/#storyContinued

Kral Arthur ile konu??tuk! CNBC-e Dergi’nin Merlin ekibinden Bradley James, Katie McGrath ve Anthony Head ile yuvarlak masada oturup, merak ettikleriniz hakk??nda sohbet etti??i bu ??zel r??portaj?? ka????rmay??n. ????te o r??portaj??n bir b??l??m??:

Sizce Merlin’i di??er Arthur efsanesi uyarlamalar??ndan ay??ran nedir? 
BJ: Bence efsaneyi biraz fazla de??i??tirdik. Dizi Arthur, Kral olmadan ??nce ba??lad??. ??lk ba??ta Arthur olmas?? gereken ki??iden ??ok uzak bir portre ??iziyordu. ????mar??k bir ??ocuk gibi davran??yordu. Herkesin bildi??i asil kral olana kadar ??n??nde a??mas?? gereken uzun bir yol var. Sonunda o noktaya geldi??inde herkes “ger??ekten ??ok de??i??ti” diyecek.

KM: Morgana d??nemine g??re klasik bir prensesten ??ok modern bir karakter. Bence karakterlerin tamam?? ??ok modern bir ??ekilde yaz??lm????. ??nsanlar??n izlerken kendileriyle ??zde??le??tirebilece??i ??zelliklere sahipler. Y??llar ??nce ya??am???? karakterlerle ortakl??k kurmak zordur, ama bir prenses olmas?? d??????nda Morgana neredeyse kap?? kom??unuz olabilecek kadar modern. Karakterlerin y??zle??ti??i sorunlar, g??n??m??zde herkesinkilerle ayn??… Sihri ve ejderhay?? i??in i??inden ????kar??nca d??rt karakterin olduklar?? ki??ilerle y??zle??meleri ve ya??ad??klar?? ili??kilerin onlara ne anlam ifade etti??iyle alakal?? bir dizi bu.


Arthur’un ya??ad?????? de??i??im asl??nda Merlin sayesinde ger??ekle??iyor gibi. Ne de olsa Merlin herkesin i??indeki iyili??i g??r??yor. 
BJ: Efsanede Merlin, Arthur’a dan????manl??k yap??yor ve k??????kl??????nden itibaren onu e??itiyor. Biz biraz farkl?? bir a????dan yakla????yoruz tabii, ama Merlin dolayl?? yoldan da olsa, do??rudan da olsa Arthur ??zerinde b??y??k bir etkiye sahip ve Arthur’a ??nemli kararlarda yard??mc?? oluyor.

Morgana’n??n de??i??iminde de Merlin’in b??y??k pay?? var. ??kisi benze??iyor, ama farkl?? se??imler yap??yorlar. 
KM: Merlin bir korkak. (G??l??yor) Asl??nda i??inde bulunduklar?? durum ??ok benzer. Ancak Merlin, Gauis’a sahip. Dan????abilece??i, onu koruyan biri var. Morgana ise yaln??z. Merlin’den yaln??z olmad??????n?? hissetmek i??in yard??m istiyor, ama Merlin hi??bir ??ey yapm??yor. O da kendisiyle ayn?? durumda olan ikinci ki??iden yard??m istiyor: Morgause. Colin ile hep bu konuda ??akala????yorum. Merlin’in tek yapmas?? gereken Morgana’ya yard??m etmekti. Etseydi, Morgana k??t?? bir karaktere d??n????meyebilirdi. Tabii ki yard??m etmemesinin nedenini anl??yorsunuz. Eli kolu ba??l??, kendini ve Gauis’u korumas?? gerek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s