Untitled

http://ebilgi.org/tarih/osmanli-tarihi/sehzade-mustafanin-oldurulmesi.html


Kanuni Sultan S??leyman?????n b??y??k o??lu ??ehzade Mustafa???n??n ??ld??r??lmesi..

Kanuni Sultan S??leyman

, ya???? ilerleyince o??ullar??ndan hangisinin tahta ????kaca???? y??n??nde bir ??eki??me ba??lad??. H??rrem Sultan, Kanuni???nin ilk o??lu ??elzade Mustafa???y?? devre d?????? b??rak??p kendi o??ullar??ndan birini tahta ????karmak i??in bir strateji izlemeye ba??lam????t??. Bu arada H??rrem Sultan, k??z?? Mihrimah Sultan????? R??stem Pa??a ile evlendirdi.?? Daha sonra veziriazaml????a y??kselecek olan R??stem Pa??a, ??ehzade Mustafa???n??n bertaraf edilerek yerine H??rrem Sultan?????n o??ullar??ndan birisini veliaht tayin ettirmesinde en b??y??k yard??mc??s?? olacakt??.

Ulema, halk ve yeni??eriler ??ehzade Mustafa???n??n padi??ah olmas??ndan yanayd??lar. Ancak H??rrem Sultan ile Kanuni, ??ehzade Mehmed???i istiyorlard??. Veliahtl??k meselesi ile ilgili dedikodular yap??lmaya ba??lay??nca, yan??ndakilerin de te??viki ile ??ehzade Mustafa saltanat merkezine??

daha

yak??n olan Manisa sancakbeyli??inden al??narak yerine ??ehzade Mehmed tayin edildi. ??ehzade Mustafa???da Amasya???ya g??nderildi. Ancak 1 y??l sonra ??ehzade Mehmed???in beklenmedik ??l??m??, ??ehzade Mustafa???y?? tekrar ??ansl?? duruma getirdi. Yine de saraydaki entrikalar bitmek bilmiyordu. Ard arda yap??lan iftiralar yava?? yava?? padi??ah??n ??ahzadeye kar???? olumsuz bir fikre kap??lmas??n?? sa??layacakt??. Bunda, Sadrazam R??stem Pa??a???n??n etkisi b??y??kt??.

R??stem Pa??a, gizlice ??ehzadenin m??hr??n?? kaz??tt??. ??ehzade Mustafa???n??n a??z??yla ??ran ??ah?? Tahmasb???a bir mektup yazd??. ??ah??n cevaben yazm???? oldu??u mektubu da ele ge??irdi. Gerekti??inde bu sahte mektuplar?? padi??aha g??sterecek ve ??ehzadenin sonunu haz??rlayacakt??.

1552 y??l??nda R??stem Pa??a Do??u Seferi???ne gidecek ordunun ba????na getirildi. R??stem Pa??a, sefer s??ras??nda Anadolu???da herkesin ??ehzade Mustafa???y?? destekledi??ini g??rd??. Askerler aras??nda da, art??k 60 ya????na gelmi?? olan Kanuni???nin kocad??????, zaten son on y??ld??r ordunun ba????nda sefere bile ????kmad??????, yerini bu i??i ger??ekten hak eden Mustafa???ya b??rakmas?? y??n??nde dedikodular yay??lmaya ba??lad??.

R??stem Pa??a, bir adam??n?? ??stanbul???a g??ndererek meydana gelen olaylar?? ayr??nt??s??yla Kanuni???ye iletti. Bu arada daha ??nce ??ah Tahmasb???a yazd?????? sahte mektuplar?? da ??ehzade Mustafa???n??n aleyhine delil olarak g??nderdi. R??stem Pa??a, Kanuni???yi tamamen o??luna d????man etmi??ti. ??zellikle ???taht?? b??rakmas????? y??n??ndeki dedikodular?? duyan Kanuni, iyice sinirlenmi?? ve ??z??lm????t??.

Kanuni Sultan S??leyman derhal R??stem Pa??a???y?? geri ??a????rarak seferin ertesi y??l bizzat kendi idaresinde yap??laca????n?? bildirdi. Ertesi y??l 1553???te ??ran Seferi???ne padi??ah kendi ????kt??. ordu, 5 Ekim 1553 y??l??nda Konya Ere??lisi yak??n??ndaki Aktepe denilen mevkide konaklad??. Padi??ah??n yan??nda ??ehzade Cihangir ve yolda orduya kat??lan ??ehzade Selim bulunmaktayd??. Kendisine orduya kat??lmas?? talimat?? verilen ??ahzade Mustafa, babas??n??n kendisiyle ilgili d??????ncelerinden habersiz, orduya kat??ld??. Kendisini ??ok seven ikinci vezir Kara Ahmed Pa??a???n??n ikazlar??yla baz?? ??eylerin ters gitti??ini fark etti.

Ak??ama do??ru babas??n??n ota????ndan kendisine do??ru ??zerinde ka????t bulunan bir ok at??ld??. Ka????tta, babas??n??n ota????na kesinlikle gitmemesi, aksi halde babas??n??n onu ??ld??rece??i yaz??l??yd??. ??ehzade Mustafa bunu R??stem Pa??a???n??n kendisine kar???? bir hilesi olarak d??????nd??. hem ota??a gitmemenin babas??na kar???? bir saygusuzl??k olaca????n?? d??????nd??. Ayr??ca ??ehzade Mustafa, babas??n??n kendisini ??ld??rebilecek b??y??kl??kte bir su?? i??lemedi??ini ve R??stem Pa??a dahil hi?? kimsenin , babas??n??n kendisine ??l??m karar?? verebilecek derecede etkileyebilece??ine inanm??yodu.

??ad??ra giren ??ehzadeye yedi dilsiz cellat sald??rd??. ??ehzade Mustafa m??cadele etmesine ra??men, cellatlar taraf??ndan bo??ularak ??ld??r??ld??.

??ehzade??

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s