Untitled

zaman??n ya??l??lar?? taraf??ndan dedesi yavuz sultan selim'e benzetilen ??ehzade mustafa, kanuni'nin o??ullar?? aras??nda mertli??i ve komuta yetenekleriyle padi??ahl??k yar??????nda ??ne ????kan, g????l?? biri. lakin k??????k o??lu bayezid'i padi??ah olarak g??rmek isteyen hurrem sultan'??n kurdu??u tuzaklar, k??z?? mihrimah sultan ve damad?? r??stem pa??a ile kurdu??u i??birli??i yard??m??yla, ??nce mustafa yanl??s?? makbul ibrahim pa??a 1536'da idam edilir.
bundan sonra zaman mustafa'n??n aleyhine i??lemeye ba??lar. 1553'e kadar olan 17 y??ll??k s??re i??inde hurrem ve etraf??ndakilerin k????k??rtmalar??na 'o??lum ??yle ??ey yapmaz, babas??na sad??kt??r' tarz?? cevaplar??yla boyun e??meyen kanuni en sonunda o??lunun el yaz??s?? taklit edilerek iran ??ah??na yaz??lan mektuplar?? g??r??r ve bu i??i bitirmeye karar verir. a??ustos 1553'te iran seferine ????kan kanuni'nin ordusuna kendi ordular??yla bayezid ve selim de kat??l??r. mustafa'da amasya dan kendi askerleriyle yola ????kar ve hi?? bir ??eyden habersiz tokat yak??nlar??nda aktepe de babas??n??n ordusuna kat??l??r. el ??pmek i??in babas??n??n ota????na girdi??inde n??bet??iler silahlar??n?? d????arda b??rakmas??n?? ister. o d??nemde bir tek ??ehzadeler padi??ah ??ad??r??na silahlar??yla girebilmektedir. o y??zden mustafa bu iste??e bir anlam veremez, biraz k??zar, k??r??l??r ama silahlar??n?? b??rak??r. kendisini koruyan 3 4 adam??na d????arda beklemelerini s??yler. i??eri girdi??inde babas??n?? g??remez. endi??esi artm????t??r. etraf??na bak??n??rken bir perdenin a????ld??????n?? ve karanl??klar aras??nda bir ??ift g??z??n ona bak??p perdeyi tekrar kapad??????n?? g??r??r. bu g??zler babas??na aittir. sonra 7 dilsiz cellat ??st??ne at??l??r ve ya??l?? ibri??im kemendini boynuna takmaya ??al??????r. ??ok g????l?? olan mustafa y?? bir t??rl?? yere d??????remez dilsizler. g????l?? yumruklar??yla dilsizleri kendinden uzakta tutmakta olan mustafa eski arkada???? zal mahmut a??a n??n geldi??ini g??r??r. en sonunda arkada???? onu kurtarmaya gelmi??tir. e??er bu ??ad??rdan sa?? ????karsa d????arda bekleyen ve kendisine tapan yeni??erilerin o gazla kendisini padi??ah yapacaklar??n?? d??????n??r, yeti?? lan mahmut! diye ba????r??r…
fakat o da ne, zal mahmut a??a elinde baltayla gelmektedir. o kadar sene ??ehzadeden iyilik g??rm????, ona yolda??l??k yapm???? bu ki??i baltayla mustafa n??n s??rt??na vurur. yere d????en mustafa n??n boynuna kement at??l??r. bir s??re sonra g??zleri patlar, dili d????ar?? ????kar. a??z??ndan, burnundan ve kulaklar??ndan gelen kan, padi??ahl??k hayalleri, sallanmakta olan devletin gelece??i ve 38 ya????ndaki soylunun gelecekteki hi?? olmayacak zaferlerinin bitti??ini anlat??r.

bundan sonra kanuni yoluna devam eder.yeni??eriler idam olay??na tepki g??sterip r??stem pa??a n??n azlini isterler. r??stem pa??a azledilip s??rg??ne g??nderilir(bir ka?? y??l sonra tekrar d??ner yine sadrazam olarak) mustafa n??n cenazesi yan??nda bir ka?? cellatla bursa ya g??nderilir. mustafa orda g??m??l??r, cellatlar da hen??z 7 ya????nda olan mustafa n??n o??lu ??ehzade mehmet i ilerde dedesine kar???? a??aca???? olas?? bir intikam sava????n?? ??nlemek ve nizam-?? alem i??in ??ld??r??rler.??
kanuni nin hurrem den olma en k??????k o??lu cihangir a??abeyinin trajik ??l??m??ne dayanamaz ve olaydan birka?? ay sonra ??z??nt??den ??l??

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s