civilization+intelligence+enlightment=Athena

ATHENA ( M??NERVE )??

Bir ad??da Palas olan Athena, Ba?? Tanr?? Zeus'un ??ok sevdi??i bir k??z idi. Zeka tanr????as?? Athena'n??n do??umu olduk??a gariptir. Annesi ak??ll?? Metis (H??kmet) ti. Efsaneye g??re Ba?? Tanr?? Zeus Metis'I yutmu??, yani kendi i??ine atm???? ve onu kendisinin bir par??as?? yapm????t??. Ak??ll?? ve Zeki Zeus Metis'I uzun s??re kafas??n??n i??inde ta????d??. Ondan kurtulma zaman?? gelip ??at??nca Demir ve ate?? tanr??s?? Hephaistos'u ??a????rd??

"Hephaistos" dedi "Ba????m ??atlayacakm???? gibi a??r??yor, art??k dayanam??yorum. Aln??ma h??zla keskin baltan?? vur. Korkma sen emrimi yerine getir, ben ba????ma ne gelece??inin biliyorum.

Hephaistos Ba?? Tanr??ya kar???? gelmeye cesaret edemedi ve baltas??n?? Zeus'un aln??na indirdi. O anda yar??lan yerden zafer ??????l??klar?? atan g??zel bir k??z ????kt?? ve dans etmeye ba??lad??. Tepeden t??rna??a kadar silahl?? idi. Ba????nda alt??n bir mi??fer k??v??lc??mlar sa????yordu. Parlak bir z??rh b??t??n v??cudunu kaplam????t??. Elinde ise yepyeni bir m??zra???? sall??yordu. Bu hali g??ren b??t??n ??lmezler hayret ettiler, ??a????rd??lar. G??ne?? bile onu g??r??ce ne yapaca????n?? unuttu, atlar??n??n dizginlerini ??ekti, arabas??n?? g??????n bo??lu??unda bekletti. B??y??k Olympos da???? bu yeni Tanr????a'n??n do??u??uile sars??ld??. Toprak'tan m??thi?? bir g??r??lt?? ????kt??. Denizler kabarmaya dalgalar co??maya ba??lad??.

Zeka ve ayd??nl??k tanr????as?? olan Athena ayn?? zamanda sava?? tanr????as??da say??l??rd??. Sava?? g??r??lt??lerini ve silah seslerini uyand??rmas??n?? ve canland??rmas??n?? da isterdi. O Yunanl??lar i??in yenilmez bir kavgac??yd??, cesareti ba??ka hi?? bir tanr?? ile k??yaslanamazd??. Onun cesareti kurnazca, yi??itli??i sessizce idi. O g??steri?? ve yaygaray?? sevmezdi.

Athena kabal??k ve her t??rl?? zul??mden i??renirdi. Temiz kalpliydi. Adaletten ho??lan??rd??. ??yi ve ak??ll?? insanlar??n yard??m??na ko??mak adetiydi. Bir g??n ??ok be??endi??i, sevdi??i cesur Tydeus ??ok uzun s??ren bir sava??ta a????r yaralanm???? ve yere d????m????t??. Athena Babas?? Zeus'a ona yard??mc?? olmas??, ac??mas?? i??in yalvard??. Babas??ndan bu cesur sava??????ya ila?? g??t??rmek onu ??l??ms??zler aras??na katmak i??in izin istedi. Zeus bu istedi??ini kabul edince derhal yery??z??ne, sava?? meydan??na indi. Fakat Tydeus'in yakalad?????? d????man??ndan korkun?? bir bi??imde intikam almakta oldu??unu g??rd??. O, kendisine getirilen d????man??n kemiklerini k??r??yor, kafas??n?? eziyor, sonra bir barbar gibi kafatas??n??n i??inden ????kan beynini yiyordu. Athena bunu g??r??nce ondan i??rendi. Yard??m??na ko??tu??u sava??????ya s??rt??n?? d??nerek onu kendi kaderiyle ba?? ba??a b??rakt??. Barbarca davran??????yla yard??m?? hak etmedi??ini g??stermi??ti.

Zeka tanr????as?? Athena bazen yery??z??ne iner, sava??lara kat??l??rd??. Yunanl??lar Medya'l??lara kar???? sava??t??????nda k??????k ordular??n?? Athena idare etmi??ti. Bu y??zden bir avu?? insan, barnarlar??n ??ok kalabal??k ordusuna kar???? b??y??k bir zafer kazanm????t??. Athena ayn?? zamanda ??ehirlerin bek??isi ve koruyucusuydu. Sevdi??i ??ehirlerin kalelerinde, surlar??nda canla ba??la sava????rd??. Yaln??z sava??lar?? sevmezdi, bar????lar??da severdi, bar??????n nimetlerini, medeni hayat??n g??zelliklerini, zafer kazanan krallar??n kalplerine sokard??. Bu y??zden medeniyetle ilgili her??eyin koruyucusu say??l??rd??.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s