Istanbul Selected

——


   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Depremlerin dalgalar??, ard??ndan hissediliyor. N??kleer santraldeki patlaman??n ard??ndan Fuku??ima sahillerinde suya bula??an radyasyon kabul edilebilir oran??n 7.5 milyon kat??na ????kt??. Bal??klarda radyoaktif iyot ve sezyum maddesi art?????? g??zlendi. Uzakdo??u'dan uza????z sanki, ama birbirimizden uzak durmayal??m. 

 

Gaz maskelerinizi tak??n diyor Lesli, N??kte ve Ay??e Zeynep. T??m arkada??lar??n??z?? Le Cool ??yesi yap??n. Hemen! ??imdi!

G??k??e S??merkan "HURUKA" diyor…
Devam??

   
 

 

G??nler

per??embe

Kategoriler

Performans

Transmit 'Signals From Outside',

Lafidki & Soundcollage

Yasam

Cem ??en ile Qi Gong ,

Su??i At??lyesi,

Big Plate Terra Latin-Jazz Nights,

Delicatessen

??zel G??sterim

Ottowa Animasyon Fest

Sergi

Hayvan Haklar??n?? Sanatla Savunuyoruz,

??ehvetin Tad??

Dans

Just Pray

DJ Set

The Revenge, Mr. Pink,

Naim Dilmener & Sarp Dakni ile 45'likler,

Ferhat Albayrak – Roel Salemink

Konser

Carla Cook Quartet ,

B??y??k Ev Ablukada,

K??lt??r Shock,

Tindersticks ve Claire Denis,

Kate Nash

Tiyatro

Ekmek Paras??,

Geri D??n????t??r??lemeyenler,

Porno Club

 

Nisan 07 2011

nerede

Otto , ??ehbender Sok, T??nel, Beyo??lu

ne zaman

23:00

ne kadar

??cretsiz

dj set

The Revenge, Mr. Pink

??imdi size neden Per??embe g??n?? K??????k Otto’da olman??z gerekti??i i??in tam sekiz neden sayaca????m. Instruments of Rapture Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6, Part 7 ve Part 8. Okurken s??k??ld??n??z m??? ??nemli de??il, ????nk?? Greame Clark’??n (The Revenge) prod??ksiyon fabrikas?? Instruments of Rapture etiketi ile yay??mlanan bu seriyi dinlerseniz ya??ad??????n??z s??k??nt??lara ????kredebilirsiniz. ??retkenli??ini tek bir isim alt??nda zapt edemeyen Greame Clark’??n, 6th Borough Project, Deportivo Street Team, The Revenge ve daha bir??ok  farkl?? karakter ile kurcalad?????? m??zikleri tek bir DJ sette dinlemek keyifli olacak. / Gazali G??r??ry??lmaz 

PAYLA?? BAS TAKV??ME EKLE
 

Nisan 07 2011

nerede

??stanbul Modern, Meclis-i Mebusan Cad. Liman Sahas?? Antrepo No:4 Karak??y

ne zaman

7 ve 14 Nisan

ne kadar

??zel g??sterim

Ottowa Animasyon Fest

7 ve 14 Nisan tarihleri aras??nda ??stanbul Modern Sinema, Kanada’n??n ve D??nya’n??n en ??nemli animasyon festivallerinden biri olan Ottawa Animasyon Festivali’nden bir se??kiye yer verecek. 2010 y??l??n?? ??d??lle noktalayan k??sa animasyonlar??n yer bulaca???? bu organizasyonda toplam 13 film g??sterilecek. Filmlerin m??ze ziyaret??ilerine ??cretsiz olarak g??sterilece??i se??kiden ki??isel favorilerim: Joseph Pierce’in bir ailenin foto??raf seans??n??n esprili bir dille resmedildi??i ‘A Family Portrait’i, Elise Simard’??n  karanl??k ve ??ok boyutlu ‘La Traversee’si ve Norve??li Anita Killi’nin stopmotion animasyonu ‘Sinna Mann’ yani ‘K??zg??n Adam’??… / Deniz Tokg??z 

PAYLA?? BAS TAKV??ME EKLE
 

Nisan 07 2011

nerede

Beyo??lu Terminal Sahnesi, ??stiklal Cad. No 112 B kat 4 Beyo??lu / ??stanbul

ne zaman

20:30

ne kadar

tiyatro

Ekmek Paras??

‘??al????mak ya da ??al????mamak’ i??te kapitalizmin esiri olmu?? ruhlar??n en b??y??k meselesi! Kendinizi bir an bu korku dolu mekanizman??n i??inde kabul edilme iste??iyle yan??p tutu??urken bulabilirsiniz. Sorular, anlaml?? anlams??z bunal??mlar, yar??na ait d??nde kalan ayn??l??klar, kavgalar, s??k????m????l??k ve d????ler…“Biz hepimiz yaln??z??z. Bu, biz bilmesek de, bizi birbirimize ba??l??yor”. ??a??da?? Alman Tiyatrosu’nun ??nemli yazarlar??ndan Gesine Danckwart'??n en ba??ar??l?? oyunlar?? aras??nda g??sterilen, ??iirsel monologlardan olu??an “Ekmek Paras??” g??n??m??z insan??n??n durumunu harika bir ironiyle sistem i??inde ele??tiren bir kara mizah! ‘Oyunbaz’, sizleri bu y??zle??meye ??a????r??yor! / Ceyda Y??cesan

PAYLA?? BAS TAKV??ME EKLE
 

Nisan 07 2011

nerede

Galatea Sanat, Asmal?? Mescit Mah. Sofyal?? Sok. No:12/3

ne zaman

5-29 Nisan

ne kadar

??cretsiz

sergi

Hayvan Haklar??n?? Sanatla Savunuyoruz

"Bir koya s??k????t??r??l??p parampar??a edilmi??ti yunuslar. T??yleri yolunmu??, vatan??ndan uzakta ya????yordu tavusku??u, k??pe??e tecav??z edilmi??ti, beli k??r??lm???? bir ??ukura at??lm????t??. Cep maymunlar?? sat??l??yordu internetten. Petrole yap????m????t?? pelikanlar, kutup ay??s?? bir buz k??tlesi  ??zerinde mahsur kalm????t??. K??rkleri i??in diri diri as??lanlar… ve di??erleri… Ama art??k hepsi ??zg??r, ????nk?? yoklar" m?? diyece??iz bir g??n? Haytap'??n deste??iyle d??zenlenen, Bedri Baykam, Ergin ??nan, Erol Eti, Murat Tolga, Ahmet Sar??, Murat Havan, R??fat Ko??ak, Berk Demirok ve Cem G????l??er'in kat??ld?????? sergi Galatea'da. / N??kte Parla??z

PAYLA?? BAS TAKV??ME EKLE
   
 

Nisan 08 2011

nerede

Peyote, Kameriye Sokak No:4 Bal??kpazar?? Beyo??lu

ne zaman

23:00

ne kadar

performans

Transmit 'Signals From Outside'

Yurtd??????ndan gelen elektronik ve deneysel ??izgideki m??zisyenleri konuk eden Signals from Outside, 15. kez al??c??lar??m??z?? a????p d????ardan gelen ??arp??c?? "sinyal"lere kulak vermemiz ad??na bizi Peyote'ye ??a????r??yor. Alan??nda yetenekli m??zisyenleri, T??rk m??zisyenlerle kayna??t??rmak amac??yla ger??ekle??en proje, bu sefer Napalm Jazz (ismi beni mahvetti), France Sauvage ve T??rkiye'den Batur S??nmez ve Asaf Zeki Y??ksel'i a????rl??yor. ??ahsi fikrimi soracak olursan??z m??zi??e "deneysel" etiketi eklemek; sa??lar?? diken diken etmeyi veya kulak zar??n??z?? patlat??rcas??na, hunharca bask?? yapmay?? kabul edilebilir k??lm??yor. Yine de bu tarz ac??lardan ho??lananlar da var… Dolay??s??yla, tercih sizin. / G??khan ??nal 

imgimgimgimg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s